Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.belward.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az oldal által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, Hozzájáruló nyilatkozatunkat, valamint Adatvédelmi nyilatkozatunkat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. (2013. Évi V. törvény) 6. Könyv 5.§ 2. bekezdése szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltetői adatok:

Az adatkezelő neve: Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zrt. (továbbiakban Belvárdgyulai Zrt.)

Cégjegyzékszám: 02 10 060288

Cég statisztikai számjele: 12540699-0111-114-02

Szolgáltató adószáma: 12540699-2-02

Az adatkezelő címe (székhelye): Magyarország, 7747 Belvárdgyula, Ady Endre utca 4.

Az adatkezelő elérhetőségei: +36 69 358 106, [email protected]

Cég pénzforgalmi jelzőszáma:  K&H Bank Zrt. 10402427-24213000-00000000

A szolgáltató tevékenységét engedélyező hatóság neve, elérhetősége:

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Magyarország, 7623 Pécs, Rákóczi út 34.

+36 72 503 500

 1. Jogszabályi háttér
 2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, továbbá a jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól a weboldalon található tartalmak hivatkozással és pontos forrásmegjelöléssel történő felhasználása kivételt képez.

III. Általános rendelkezések 

 1. A Szolgáltatás használatának, igénybevételének megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a belward.hu weboldal bármely tartalmi elemét, bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldala tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

Megrendelhető, megvásárolható, valamint igénybe vehető szolgáltatások köre a www.belward.hu weboldalon keresztül

 • BELWARD borok rendelése
 1. Szolgáltatás igénybe vételével és megvásárlásával kapcsolatos információk
 2. A www.belward.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások megrendelésével és megvásárlásával kapcsolatos lépések:
 • A webáruház menüpontban először a kiemelt termékek találhatóak meg. A termék fotójára vagy nevére kattintva bővebb információt találsz meg a termékről és leadhatod megrendelésedet.
 • Amennyiben az Ügyfél a fotóra húzza a kurzort a kép részeit kinagyíthatja.
 • A kiszerelés kiválasztását követően a vásárolni kívánt mennyiséget kell megadni.
 • Az Ügyfélnek (Vásárlónak) kell beírnia az általa megvásárolni kívánt mennyiséget, ezt követően a kosár jelre kell kattintani.
 • A vásárlás folytatásához, valamint véglegesítéséhez szükséges a megrendelést leadó Ügyfél részéről a megrendeléshez, vásárláshoz szükséges személyes adatok megadása.
 • Adatbeviteli hibák ellenőrzése és módosítása.
 • ÁSZF, Hozzájáruló nyilatkozat, valamint Adatvédelmi nyilatkozat elolvasása és az azokban leírtak elfogadása.
 • A megrendelés véglegesítése.
 • A megrendelés visszaigazolása.
 1. A Belvárdgyulai Zrt. és az Ügyfél közt létrejött adásvételi szerződés:
 • Az Ügyfél megrendelést küld a www.belward.hu weboldalon keresztül.
 • A szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja.
 • Ezt követően adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Ügyfél) és a Szolgáltató között. Az Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 • A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 • A szerződés magyar nyelven jön létre, amelyet a weboldal elektronikus formában, automatikusan tárol.
 1. Az Ügyfél által megrendelt, megvásárolt szolgáltatás kézbesítésével kapcsolatos információk:
 • A rendelés leadásánál ki kell választani a fizetési módot, valamint meg kell adni a pontos szállítási címet, ahol a Belvárdgyulai Zrt. által igénybe vett csomagküldő szolgálat a Vásárló számára kézbesíteni tudja a megvásárolt terméket.
 • A megrendelt termékek hétfőtől-péntekig 07:00-16:00-ig kerülnek postázásra.
 1. Az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítési ideje 

Az igénybe vett szolgáltatások, megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. A megrendelt, illetve megvásárolt termék készleten való elérhetősége alapján a megrendelést visszaigazoló emailben meghatározott kézbesítési időpont az irányadó a teljesítési időre vonatkozóan, ami általánosan 8 munkanap.

VII. Az érintett által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének, díjának fizetési módja

A megrendelt szolgáltatás vagy termék kézbesítésének teljesítéséhez szükséges, hogy az Ügyfél az elektronikus szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, a megrendelt szolgáltatás ellenértékének megfizetésével teljesítse fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felé.

A belward.hu weboldal által biztosított fizetési módok:

 • Bankkártyás fizetés
 • Banki átutalás
 • Készpénzes fizetés, helyszíni átvétel esetén.

Az online bankkártyás fizetések a WOOPAY/STRIPE rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.  A szolgáltatást nyújtó a Stripe Technology Europe, Limited. Registered number: 0599050. Registered office: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104.

VIII. Szolgáltatás megtagadása

 1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
 2. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti az Ügyfelet a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.
 3. Szerzői jogok
 4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a belward.hu weboldallal összefüggésben. Továbbá a weboldalon megjelenő bármely részlet, tartalom és a weboldal terjesztésének tekintetében.
 5. Miután a belward.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a belward.hu weboldalon található tartalmak vagy azok bármely elemének letöltése (többszörözése) vagy egyéb más módon való felhasználása – a hivatkozás kivételével -, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kizárólagos írásos hozzájárulása nélkül.
 6. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain nevére, valamint az internetes reklámfelületeire. A belward.hu -által nyújtott szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 7. A Belvárdgyulai Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségi kérdések, garancia 
 8. A Belvárdgyulai Zrt. az Ekertv.-ben foglaltaknak megfelelően eleget tesz eltávolítási és értesítési kötelezettségeinek, amennyiben az Ügyfélhez köthető információ akaratán kívül nyilvánosságra jut és ez az információ az Ügyfél Elkertv. 13 §-ban foglalt jogát sérti. Továbbá, a Belvárdgyulai Zrt. a bírósági vagy hatósági megkereséseknek a törvényben meghatározott határidőn belül eleget tesz.
 9. A Belvárdgyulai Zrt. nem vállal felelősséget az Ügyfél által megadott adatok hibájából, hiányosságából és/vagy pontatlanságából, illetve a szolgáltatás igénybe vételekor megadott adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért vagy kárért.
 10. Az Ügyfél elállási jogával kapcsolatos kérdések

A megrendelés a vásárlást visszaigazoló e-mail megerősítését követő 24 órán belül lemondható e-mailben vagy telefonon. A megrendelés lemondásának visszaigazolásáról írásbeli értesítést küldünk e-mailben. Amennyiben kézhezvétel után a Vásárló úgy határoz, hogy mégsem kéri a megvásárolt terméket, lehetősége van indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ennek módjáról a távollévők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. kormányrendelet rendelkezik. A kormányrendelet az elállási jog gyakorlására 8 munkanapot biztosít.

Kérjük, hogy az átvételt követően 8 munkanapon belül jelezze a belward.hu weboldalon található email címre e-mailben vagy telefonon ha az átvett terméket szeretné visszaküldeni.

Ügyfélszolgálatunk:

XII. Panaszok intézése

A Belvárdgyulai Zrt.. (továbbiakban: Szolgáltató) az emailben vagy egyéb más elérhetőségén beérkezett panaszokról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Szolgáltató adatai között megjelölt helyen. A Szolgáltató a panaszt annak felvételének napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 25 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

XIII. Adatkezelés

 1. A Belvárdgyulai Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) a weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelő által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ez esetben az Adatkezelő a Megrendelőtől előzetes engedélyt kér adatainak továbbítására harmadik személy számára. Jelen esetben az Adatkezelő (Belvárdgyulai Zrt.) a megrendelő Ügyfél által megtett Hozzájárulási nyilatkozat elfogadását követően rendelkezik a szükséges jogalappal a személyes adatok továbbításához. A Belvárdgyulai Zrt. által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos bővebb informácókat a weboldalon feltüntetett Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
 2. A weboldal használata folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybe vétele folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által a weboldal oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A weboldal használata során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli. Leiratkozás kérhető az Üzemeltetői adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.
 3. A Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) a tevékenységére vonatkozó adatkezelési irányelveket és szabályokat a weboldalon található Adatvédelmi nyilatkozatban teszi elérhetővé Ügyfelei számára, ezzel biztosítva az Ügyfelek előzetes tájékozódáshoz való jogát.