Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.belward.hu címen elérhető honlap
használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-
6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív
felhasználója kíván lenni az oldal által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési Feltételeinket, Hozzájáruló nyilatkozatunkat, valamint Adatvédelmi nyilatkozatunkat és
kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával
egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel
szabályozott szerződés a Ptk. (2013. Évi V. törvény) 6. Könyv 5.§ 2. bekezdése szerint távollevők
között létrejött szerződésnek minősül.
Üzemeltetői adatok:
Az adatkezelő neve: Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zrt. (továbbiakban Belvárdgyulai Zrt.)
Cégjegyzékszám: 02 10 060288
Cég statisztikai számjele: 12540699-0111-114-02
Szolgáltató adószáma: 12540699-2-02
Az adatkezelő címe (székhelye): Magyarország, 7747 Belvárdgyula, Ady Endre utca 4.
Az adatkezelő elérhetőségei: +36 69 358 106, [email protected]
Cég pénzforgalmi jelzőszáma: K&H Bank Zrt. 10402427-24213000-00000000
A szolgáltató tevékenységét engedélyező hatóság neve, elérhetősége:
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Magyarország, 7623 Pécs, Rákóczi út 34.

+36 72 503 500

I. Jogszabályi háttér
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, továbbá a jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.
2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól a weboldalon
található tartalmak hivatkozással és pontos forrásmegjelöléssel történő felhasználása kivételt
képez.

Általános szerződési feltételek

II. Általános rendelkezések 
1. A Szolgáltatás használatának, igénybevételének megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató
között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a belward.hu weboldal bármely tartalmi elemét,
bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését,
tartalmát, működését megváltoztassa.
3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldala tartalmát bármikor módosítsa, vagy
hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.
III. Megrendelhető, megvásárolható, valamint igénybe vehető szolgáltatások köre a
www.belward.hu weboldalon keresztül
BELWARD borok rendelése
Szolgáltatás igénybe vételével és megvásárlásával kapcsolatos információk
A www.belward.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások megrendelésével és
megvásárlásával kapcsolatos lépések:
 A webáruház menüpontban először a kiemelt termékek találhatóak meg. A termék fotójára
vagy nevére kattintva bővebb információt találsz meg a termékről és leadhatod
megrendelésedet.
 Amennyiben az Ügyfél a fotóra húzza a kurzort a kép részeit kinagyíthatja.
 A kiszerelés kiválasztását követően a vásárolni kívánt mennyiséget kell megadni.
 Az Ügyfélnek (Vásárlónak) kell beírnia az általa megvásárolni kívánt mennyiséget, ezt
követően a kosár jelre kell kattintani.
 A vásárlás folytatásához, valamint véglegesítéséhez szükséges a megrendelést leadó Ügyfél
részéről a megrendeléshez, vásárláshoz szükséges személyes adatok megadása.
 Adatbeviteli hibák ellenőrzése és módosítása.
 ÁSZF, Hozzájáruló nyilatkozat, valamint Adatvédelmi nyilatkozat elolvasása és az azokban
leírtak elfogadása.
 A megrendelés véglegesítése.
 A megrendelés visszaigazolása.
A Belvárdgyulai Zrt. és az Ügyfél közt létrejött adásvételi szerződés:
 Az Ügyfél megrendelést küld a www.belward.hu weboldalon keresztül.
 A szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja.

Általános szerződési feltételek

 Ezt követően adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Ügyfél) és a Szolgáltató között. Az
Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a
Magyarországon hatályban lévő jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 A szerződés magyar nyelven jön létre, amelyet a weboldal elektronikus formában,
automatikusan tárol.
Az Ügyfél által megrendelt, megvásárolt szolgáltatás kézbesítésével kapcsolatos információk:
 A rendelés leadásánál ki kell választani a fizetési módot, valamint meg kell adni a pontos
szállítási címet, ahol a Belvárdgyulai Zrt. által igénybe vett csomagküldő szolgálat a Vásárló
számára kézbesíteni tudja a megvásárolt terméket.
 A megrendelt termékek hétfőtől-péntekig 07:00-16:00-ig kerülnek postázásra.
 Szállítás is díj: 2.890 Ft
 Csomagpontra: 2.490 Ft
 Baranya területén: 10.000 Ft rendelési összeg felett ingyenes
 Magyarországon: 20.000Ft rendelési összeg felett ingyenes
IV. Az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítési ideje 
Az igénybe vett szolgáltatások, megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. A megrendelt,
illetve megvásárolt termék készleten való elérhetősége alapján a megrendelést visszaigazoló
emailben meghatározott kézbesítési időpont az irányadó a teljesítési időre vonatkozóan, ami
általánosan 8 munkanap.
V. Az érintett által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének, díjának fizetési módja
A megrendelt szolgáltatás vagy termék kézbesítésének teljesítéséhez szükséges, hogy az Ügyfél az
elektronikus szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, a megrendelt szolgáltatás
ellenértékének megfizetésével teljesítse fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felé.
A belward.hu weboldal által biztosított fizetési módok:
 Bankkártyás fizetés
 Banki átutalás
 Készpénzes fizetés, helyszíni átvétel esetén.
Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok
a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Paylike ApS. P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200
Aarhus N Dánia.
VI. Szolgáltatás megtagadása
1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan,
részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha az Ügyfél olyan magatartást

Általános szerződési feltételek

tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú
felmondásra is okot adna.
2. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy
a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti az Ügyfelet a megszüntetés vagy
felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe
vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.
VII. Szerzői jogok
1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a belward.hu weboldallal összefüggésben.
Továbbá a weboldalon megjelenő bármely részlet, tartalom és a weboldal terjesztésének
tekintetében.
2. Miután a belward.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a belward.hu
weboldalon található tartalmak vagy azok bármely elemének letöltése (többszörözése) vagy
egyéb más módon való felhasználása – a hivatkozás kivételével -, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kizárólagos írásos hozzájárulása nélkül.
3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain
nevére, valamint az internetes reklámfelületeire. A belward.hu -által nyújtott szolgáltatások
igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki
visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait.
VIII. A Belvárdgyulai Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségi
kérdések, garancia 

1. A Belvárdgyulai Zrt. az Ekertv.-ben foglaltaknak megfelelően eleget tesz eltávolítási és
értesítési kötelezettségeinek, amennyiben az Ügyfélhez köthető információ akaratán kívül
nyilvánosságra jut és ez az információ az Ügyfél Elkertv. 13 §-ban foglalt jogát sérti. Továbbá,
a Belvárdgyulai Zrt. a bírósági vagy hatósági megkereséseknek a törvényben meghatározott
határidőn belül eleget tesz.
2. A Belvárdgyulai Zrt. nem vállal felelősséget az Ügyfél által megadott adatok hibájából,
hiányosságából és/vagy pontatlanságából, illetve a szolgáltatás igénybe vételekor megadott
adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért vagy kárért.
IX. Az Ügyfél elállási jogával kapcsolatos kérdések

A megrendelés a vásárlást visszaigazoló e-mail megerősítését követő 24 órán belül lemondható e-
mailben vagy telefonon. A megrendelés lemondásának visszaigazolásáról írásbeli értesítést küldünk
e-mailben. Amennyiben kézhezvétel után a Vásárló úgy határoz, hogy mégsem kéri a megvásárolt
terméket, lehetősége van indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ennek módjáról a távollévők között
kötött szerződésekről szóló, 17/1999. kormányrendelet rendelkezik. A kormányrendelet az elállási
jog gyakorlására 8 munkanapot biztosít.
Kérjük, hogy az átvételt követően 8 munkanapon belül jelezze a belward.hu weboldalon található
email címre e-mailben vagy telefonon ha az átvett terméket szeretné visszaküldeni.

Általános szerződési feltételek

Ügyfélszolgálatunk:
 email cím: [email protected]
 Telefon: +36 69 358 106
A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi
állapotában vesszük vissza.
Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az
elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a
megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon
belül visszatéríteni. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az
értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható
állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását,
tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból
idézte elő. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő,
futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően
keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű
sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási
jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni
nem tudunk! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott
rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres
értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!
X. Panaszok intézése
A Belvárdgyulai Zrt.. (továbbiakban: Szolgáltató) az emailben vagy egyéb más elérhetőségén
beérkezett panaszokról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Szolgáltató adatai között megjelölt helyen.
A Szolgáltató a panaszt annak felvételének napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt
köteles megőrizni. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 25 napon belül
megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra a Szolgáltató elutasító
választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták
elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a
felek számára a bírósági út.
XI. Adatkezelés

Általános szerződési feltételek

1. A Belvárdgyulai Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) a weboldal használata során a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló
harmadik személy számára, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelő által igénybe vett
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ez esetben az Adatkezelő a Megrendelőtől előzetes
engedélyt kér adatainak továbbítására harmadik személy számára. Jelen esetben az
Adatkezelő (Belvárdgyulai Zrt.) a megrendelő Ügyfél által megtett Hozzájárulási nyilatkozat
elfogadását követően rendelkezik a szükséges jogalappal a személyes adatok továbbításához.
A Belvárdgyulai Zrt. által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos bővebb
informácókat a weboldalon feltüntetett Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
2. A weboldal használata folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai
célokból. Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott
esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybe vétele folyamán rögzített
adatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. A szolgáltatás
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné
engedélyezni a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása
esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A
cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A
megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez használja
fel. Az egyes informatikai rendszerek által a weboldal oldalain leadott megrendelésből
készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A weboldal használata
során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli. Leiratkozás kérhető az
Üzemeltetői adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását
bármikor kérheti írásban.
3. A Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) a tevékenységére vonatkozó adatkezelési
irányelveket és szabályokat a weboldalon található Adatvédelmi nyilatkozatban teszi
elérhetővé Ügyfelei számára, ezzel biztosítva az Ügyfelek előzetes tájékozódáshoz való jogát.